KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Highslide JS

1-     %50 hibeli Makine Ekipman Alım Destekleri (mibzer, römork, yem hazırlama makinesi, çapa makinesi vd.) kapsamında başvurularınızı 20/01/2023 tarihine kadar Bakanlığımız web sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

2-     %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri (Arıcılık Malzemeleri polen kapanlı yeni kovanlar gibi, küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları, kültür mantarı, sera yatırımı)kapsamında hazırlanan projeler için 20/01/2023 tarihine kadar başvurularınız beklenmektedir.

3-     %50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri (çelik silo, soğuk hava deposu, büyükbaş veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hububat eleme tesis yatırımı) kapsamında hazırlanan projeler için 10/02/2023 tarihine kadar başvurularınız beklenmektedir. Detaylı Bilgi İçin Tel: 0318 224 29 38-134

 

Değerli üyelerimiz,

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ (tebliğ no:2020/24)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (tebliğ no:2022/29) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım Konuları Nelerdir?

•          Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

•          Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

•          Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

•          Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

•          Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin : 7.000.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin : 5.000.000-TL

            Kapasite Artırımı Yatırımları İçin :4.000.000-TL

            Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 4.000.000-TL

Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 1.000.001-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Yatırım Yerinin Özellikleri Nelerdir? Nerelerde Yatırım Yapılabilir ?

Projeler ilimizin her bölgesinde, yasal izinlerin alınabilmesi koşuluyla gerçekleştirilebilecektir. Ancak, il, ilçe merkezi ve mahalle, kırsal alan ayrımına göre puan alınabilecektir.

Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

Resmi kurum ve kuruluşlardan alınan tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütname ve/veya resmi yazılarda ayrıca noter tasdiki aranmaz.

Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanması suretiyle başvuru yapılması halinde;

•          Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli olmalıdır.

•          Kiralama yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalı ve kira sözleşmesi noter tasdikli olmalıdır.

Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması durumunda;

•          Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde diğer hissedarların yatırımcıya yetki vermesi ve her bir hissedarın, sahibi oldukları taşınmaz üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunun ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis kurmayacaklarının beyan edildiği noter tasdikli belgeyi başvuru aşamasında veri giriş sisteminde ilgili bölüme yüklemeleri gerekmektedir.

•          Eğer yatırım korunan bir alanda yapılacak ise (Sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, özel çevre koruma bölgesi gibi), ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre izinlendirilmiş olmalıdır.

•          Başvuru sahibi adına ilgili kurumlarca mevzuatlarında aranılan şartların yerine getirilmesi halinde tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine yönelik resmi yazı alındığı taktirde taahhütname yerine kullanılabilecektir.

•          Köy tüzel kişiliğine ait köy yerleşim yeri olarak ayrılan alanlarda mutlaka valilik/kaymakamlık onayının alınması gerekir.

•          Yatırım köy yerleşim alanı ve/veya kırsal mahalle içinde ise ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasını gerektirmiyorsa; İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan ilgili yapının teknik ve diğer yasal düzenlemelerle uyumlu olduğunu gösteren imzalı, tarihli ve mühürlü “Yazılı İzin” belgesi hibe sözleşmesi ekinde sunulmalıdır.

Hangi Gider Kalemleri Desteklenecektir?

Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;

•          İnşaat Yapım Giderleri

•          Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri

Program kapsamında desteklenebilecektir.

Projeler İçin Başvurular Ne Zaman ve Nereden Yapılabilecek?

Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlayıp, 10/02/2023 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır. Başvurular (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) internet adresinden yapılacaktır.

 Başvurular Nasıl Yapılacak, Uygulama Süresi ne Kadar Olacak?

İlgili tebliğ ve uygulama esaslarında belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden (https://edys. tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx) yapılacaktır.

Her uygulama yılı için yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Başvuruların Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Yayınlanmış olan tebliğde İl Değerlendirme Komisyonu’nun teşkili, görevleri ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Yine tebliğ ekinde de değerlendirme esas puanlama tabloları yayınlanmıştır. Yatırımcılarımız bu tablodan projelerinin puanlamasını belli oranda kendileri de görebileceklerdir. Uygun kabul edilmesi için asgari puanlar gerekmekte olup yatırımcılar bu puanları sağlayıp sağlayamadıklarını tespit ederek başvuru için yön belirleyebileceklerdir.

Komisyon değerlendirmesi sonrasında bakanlık tarafından yapılacak bütçe tahsisi ve nihai değerlendirmeler sonrasında uygun görülen başvurular (başvuru numaraları) bakanlık resmi internet sitesinden yayınlanacak ve yayımı tarihinden sonra yatırımcılara 10 gün içinde yazılı tebligat yapılacaktır.

Hibe Sözleşmesi İmzalanması:

Kendilerine uygunluk tebligatı yapılan yatırımcılar 30 gün içinde Hibe Sözleşmesi için istenilen belge/dokümanları İl Müdürlüğüne sunar, İl Müdürlüğü tarafından en fazla 30 gün içerisinde gerekli inceleme ve yer tespit/kontrolleri yapıldıktan sonra yatırımcı ve İl Müdürü arasında Hibe Sözleşmesi imzalanır. Hibe Sözleşmesi’nin formatı önceden belirlenir ve yatırımcı tarafından incelenir. Projenin uygulama ve sonrasındaki 5 yıllık izleme süreci dâhil olmak üzere tüm yükümlülükler Hibe Sözleşmesi’nde yer almakta olup, bütün hukuki sorunlarda esas alınacak temel unsurdur.

Satın Alma Süreci Nasıl Olacak?

Önceki dönemlerde satın almaya ilişkin olarak yayınlanan Satın Alma Kitabı çerçevesinde ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasından sonra ihaleler yapılmaktaydı ve uygunluk görüşü sonrası yapım/alım aşamasına geçilebiliyordu. Yeni dönem itibariyle önemli bir değişiklik ise ihale ve satın alma süreci ile ilgilidir.

İnşaat yapımına ve makine ekipman malzeme alımına yönelik olarak yapılacak satın alma prosedürü hibe sözleşmesi öncesinde gerçekleştirilecek ve hazırlanan satın almaya yönelik dokümanlar satın alma rehberinde belirtilecektir. Dolayısıyla başvurunun incelenip değerlendirilmesi sürecinde satın alım işlemleri de incelenmiş olacak ve Hibe Sözleşmesi imzalanmasını takiben yatırımcı hemen uygulamaya geçebilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN


Tarih : 29.12.2022 / Yer :
Hit : 1771