PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Highslide JS

29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te ‘Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.’ şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hayata geçirilen, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimi hususlarına ilişkin usul ve esasları içeren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ ekte tüm üyelerimizin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bahse konu hükümler doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.


Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar


Tarih : 11.01.2019 / Yer :
Hit : 554