FİYAT ETİKETİ DENETLEMESİ

FİYAT ETİKETİ DENETLEMESİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hayata geçirilen ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ mevzuatlarına uyulabilmesi ve tüketiciyi yanıltıcı ya da aldatıcı bilgilendirmelerin önüne geçmek için Fiyat Etiketi Denetlemeleri yapılmaktadır. 6502 sayılı Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; “(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, hu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler” hükmü uyarınca, gerek Ticaret İl Müdürlüğü gerekse ilgili belediyelerce ve odamızca yukarıda yer verilen mevzuat kapsamında fiyat etiketi denetimlerinin yapılması ve sonucunun 15.10.2020 tarihine kadar Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi istenmiştir.

Bu bağlamda ilimizde mevzuata aykırı durumların tespiti için Fiyat Etiketi Denetimleri yapılacağından üyelerimizin yönetmelikte yer alan sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatırız.  

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısı ektedir.


Fiyat Etiketi Denetimi Hk.


Tarih : 08.10.2020 / Yer :
Hit : 112